Åpne bibelteksten til Første Mosebok på bibelen.no.

Oppbyggingen av Første Mosebok er tydelig markert ved bruken av uttrykket: «Dette er historien om…» Dette finner vi med små variasjoner i 2,4; 5,1; 6,9; 10,1; 11,10; 25,12; 25,19; 36,1; 36,9 og 37,2. På linje med gamle overleveringer finner vi dette uttrykket i slutten av hver del i Første Mosebok og henviser til det foregående tekstmaterialet, ikke til det som følger etter det.

Hoveddeler i 1. Mosebok
Kapittel 1-11 Opprinnelsen til universet og menneskeheten Kjennetegnet ved fire hendelser 1. Skapelsen
2. Fallet
3. Floden
4. Babels tårn
Kapittel 12 – 50 Opprinnelsen til den hebraiske nasjonen Kjenntegnet ved fire menn 1. Abraham
2. Isak
3. Jakob
4. Josef

En historie om opprinnelsen

Første Mosebok forteller oss om opprinnelsen til alle ting bortsett fra Gud. Hans eksistens er antatt, og det er ikke gitt for skapningen å kunne kreve et svar av Skaperen om hans opprinnelse. Moses begynner boken med en Gud som ikke hadde noen begynnelse, og med hans skapelse av verden.

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. (1,1)

Selv om en kan gjøre forsøk på å forstå den historiske skapelsesberetningen med den menneskelige fornuften, har det hele alltid først og fremst vært et spørsmål om tro.

I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.(Hebr 11,3)

En historie om synd

La oss sammenligne dette med det som skjedde da synden kom inn i verden. Synden kom på grunn av ett menneske, og med den kom døden. Og døden rammet alle mennesker, fordi alle syndet. (Rom 5,12)

Moses skriver om den første gangen Adam og Eva, som er våre første forfedre, falt i synd. Dette var et fall som fram til denne dag påvirker hver og en av oss (kap. 3).

Uten at dette fallet til mennesket hadde blitt beskrevet, ville vi ikke ha vært i stand til å forstå de problemene menneskene har kommet opp i. Ingen menneskelig analyse av menneskehetens problemer ville da ha ført fram til en klar konklusjon av årsaker og virkninger slik Paulus har uttrykt det i teksten ovenfor.

Første Mosebok er ikke bare opptatt med begynnelsen på synden, men også med hvordan den fortsetter å vise seg i handling. Beretningene som følger etter historien om syndefallet viser hver tenkelig synd fra løgner og svik (27,36) til mord (4,8), vold (6,11) og stor umoral (19,4-5). Det er ikke en enkelt «moderne» synd som ikke er beskrevet her.

En historie om frelse

I Første Mosebok er det ikke bare skrevet om begynnelsen på synden, men også om begynnelsen på frelsen. Resten av Bibelen gir en utfylling av det omrisset Moses gir, og utvikler temaet om frelsen framover til oppfyllelsen av den i Kristus.

Frelsen blir lovt

Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ætt. Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i hælen. (3,15)

Dette verset, der Gud uttaler forbannelsen over slangen, blir kalt protoevangeliet, et latinsk begrep som betyr «den første erklæring av evangeliet». Verset er et utsagn om Guds plan om å sende Kristus som skulle lide og dø for synd (Satan vil «hogge den i hælen»). Når han gjør det, setter han øksen ved roten til satanisk påvirkning (Kristus vil «knuse [Satans] hode»).

Bilder på frelsen

Gud gir oss ikke bare læren om frelsen i abstrakte former, men gir oss også bilder på frelsen, noe som er lettere å gripe. Hver av disse framstiller Kristi forløsningsverk før det skjer. De er «typer» på dette:

  • Gud dekket til Adam og Evas nakenhet
   1. Et uskyldig offer (dyret, hvis skinn ble brukt til påkledning)
   2. En stedfortreder
   3. Utgytelse av blod for å sone for skammen til de skyldige

Herren Gud laget klær av skinn til Adam og hans hustru og kledde dem med. (3,21)

Hans handlinger for å nå ut til Adam og Eva og kle dem etter at de hadde falt i synd, viser alle de viktigste elementene i frelsen. Vi ser at frelsen innbefatter:

Resten av Bibelen spinner videre på dette bildet.

  • Abels godkjente offergaver

I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Fordi han trodde, fikk han det vitnesbyrdet at han var rettferdig; for Gud godkjente hans offergaver. (Hebr.11,4)

1. Mos. 4,3-4 beskriver elementene i Abels godkjente offergaver. Nok en gang ser vi at et uskyldig offer må dø, i dette tilfelle et førstefødt lam. Blodet fra det ble utgytt som erstatning for den skyldige part; soning for synd.

  • Noas ark
   1. Abraham ofret Isak
   2. Påsken
   3. Tilbedelsen i Tabernaklet
   4. Paktkisten

Fortellingen om Noas ark finner vi i 1. Mosebok 6,9-9,17. Det er et bilde på tryggheten som frelsen tilveiebringer, mot Guds dom over en syndig verden. Da Noa her ble ført gjennom syndefloden, er det et bilde på den kristne dåpen (1. Pet. 3,18-22). Det at han er i arken er også et bilde på at vi er «i Kristus» (2. Kor. 5,17).

Disse bildene peker fram mot frelsen som skal komme gjennom et offer. Resten av Bibelen bygger opp omkring disse. Andre bilder kommer i tillegg etter hvert som fortellingene i Bibelen skrider fram. Av disse er:

En oversikt over frelsen

De siste tretten kapitlene i Første Mosebok viser oss en oversikt over frelsen gjennom Josefs liv. Livshistorien til Josef er en av de mest fullstendige bildene vi kan finne på Kristus og hans forløsningsverk i Det gamle testamente.

Historien om Josef avsluttes med at hele verden kommer til ham for å be om brød. Vi ser Josef som den regjerende prins, frelseren for folket, som løser alle verdens problemer samtidig som han betjener brødrene sine og forsoner seg med dem:

Da sa Josef til dem: «Vær ikke redde! Er jeg i Guds sted? Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. For han ville gjøre det som nå er hendt, og berge mange menneskeliv. Så vær ikke redde! Jeg skal sørge for dere og barna deres.» Slik trøstet han dem og snakket vennlig til dem. (50,19-21)

Her er et vakkert bilde på Kristi oppdrag og tjeneste i forhold til denne fortapte og åndelig sultende verden. Det er mange hentydninger til Kristi liv og offer i historien om Josef som det vil være verdt å studere nærmere.