BibelensOppbygning

Det gamle testamentet inneholder 39 bøker som omhandler tiden før Jesus ble født. Her finnes spennende fortellinger, poesi og dessuten mange profetier om hendelser som fant sted århundrer senere. 

Bibelen er én samlet enhet, men alt innholdet er ikke skrevet i samme stil. Faktisk kan vi identifisere tre hovedtyper av skrifter som går igjen både i Det gamle og Det nye testamentet:

– Historiebøker
– Erfaringsbøker
– Profetibøker

Skjemaet under viser hvilke bøker som faller innunder hver kategori og viser hvor mange bøker som er i hver.

Historie

Det gamle testamentet (17):
Israels historie og loven
Første Mosebok – Esters bok

Det nye testamentet (5):
Evangeliene og Apostlenes gjerninger

Erfaring

Det gamle testamentet (5):
Job, Salmene, Ordspråkene, Forkynneren og Salomos Høysang

Det Nye testamentet (21):
Brevene til menigheter og enkeltpersoner

Profeti

Det gamle testamentet (17):
De store og små profetene

Det nye testamentet (1):
Johannes’ åpenbaring

De historiske bøkene

Begge testamentene begynner med en historisk nedtegnelse av hendelser som finner sted i de forskjellige tidsperiodene de tar for seg. Ingen av tekstene fremstår som fullstendige historiske gjengivelser. Historiene fremhever det som i utvidet forstand er viktig i Guds frelsesplan. Derfor finnes det for eksempel kronologiske gap i den historske gjengivelse i skriftene.

De historiske bøkene i begge testamentene er grunnleggende for alt som følger etter. Bibelen er åpenbaringen av Gud til oss, og disse bøkene er inngangen til den kunnskapen. Mye av det som står i Bibelen er vanskelig å forstå dersom vi ikke kjenner historiefortellingene først.

Erfaringsbøkene

Etterfulgt av den historiske delen i begge testamentene kommer den andre gruppen av tekster som kan kalles erfaringsbøker. Hver av disse bøkene legger til nye synsvinkler ved å bringe inn et personlig, erfaringsmessig perspektiv i situasjonene. Disse bøkene er hovedsakelig uttrykk fra enkeltpersoners hjerte i sitt forhold til Gud. Slik har de en tidløs kvalitet i seg som har kommet til nytte for mennesker i alle generasjoner opp gjennom historien. Derfor inneholder de noen av de mest leste avsnittene i Bibelen

De profetiske bøkene

Til slutt i hvert testamente kommer de profetiske bøkene. Profeter er talerør som bringer Guds ord inn i de historiske situasjonene de befinner seg i. Kronologisk hører disse bøkene inn under forskjellige steder i bibelhistorien. Ofte var det en umiddelbar historisk oppfyllelse av profetordene, men i tillegg kunne de inneholde ord og visdom om fremtiden. For eksempel er det flere profetier om Jesu død og oppstandelse som er skrevet ned lenge før Jesus ble født. De fleste profetiske bøkene finner vi i det gamle testamentet, mens det nye testamentet bare inneholder én bok i denne gruppen.

 

Det gamle testamentet på Jesu tid

De hebraiske skriftene som ble brukt på Jesu tid inneholdt de samme 39 bøkene som vi kjenner i dag, men de var likevel organisert på en annen måte. Blant annet var noen av bøkene knyttet sammen med hverandre, slik at det samme materialet bestod av bare 22 bøker. Dette kom bl.a. av at alle de tolv små profetene ble presentert i én enkelt bok, og at våre «doble bøker» (kongebøkene, samuelsbøkene og krønikebøkene) også var slått sammen til enkle bøker. De 22 bøkene ble videre delt inn i tre grupper:

– Loven eller Thoraen
– Profetene
– Skriftene

Den siste gruppen, Skriftene, er det vi kaller erfaringsbøkene. Disse bøkene er også kjente som de poetiske bøker eller visdomsbøkene.