Åpne bibelteksten til Salomos ordspråk på bibelen.no.

Gud gav Salomo visdom, stor innsikt og en forstand som favnet vidt, likesom sanden på havets strand. Salomo hadde større visdom enn alle østmennene og egypterne. Han var visere enn alle mennesker… Hans navn var kjent blant alle folkeslagene rundt omkring. Salomo laget tre tusen ordspråk, og tallet på hans sanger var ett tusen og fem. Han diktet om trærne, fra sederen på Libanon til isopen som vokser ut av muren, og han talte om fe og fugler, krypdyr og fisker. Fra alle land kom det folk for å høre Salomos visdom, fra alle kongene på jorden som hadde hørt om visdommen hans. (1 Kong 4,29 – 34)

Visdommen som Salomo fikk av Gud er gjengitt i Salomos ordspråk. Boken innledes med beskrivelsen: «ordspråkene av Salomo, Davids sønn» (1,1). Boken er et leksikon av fyndige ordtak og vise observasjoner av livet og hvordan man bør leve det vellykket. Innholdet i boken er treffende blitt beskrevet som «lover fra himmelen for livet på jorden».

Ordspråkene er for det praktiske livet det samme som Salmene er for det åndelige livet, men de går i motsatt retning:

  • Salmene leder hjertet til enkeltmennesker bort fra omstendighetene i livet og får dem til å vende seg til Gud.
  • Ordspråkene samler Guds visdom i et klart og treffende ordtak, som kan anvendes i praktiske situasjoner i livet.

Ved hjelp av velvalgte ord, forteller et ordspråk en sannhet i konsentrert form. Det kan bruke sammenligninger, metaforer, poetiske uttrykk eller sterke kontraster.

«Proverb» er det engelske ordet for ordspråk, som bokstavelig betyr «et kort ordtak i stedet for mange ord». Det hebraiske ordet som «ordspråk» er oversatt fra, nemlig mishle, har en bredere betydning. Andre steder er dette ordet oversatt med «spottesang» (Jes 14,4), «kvad» (4 Mos 23,7 og 18) og «gåte» (Esek 17,2). Dette forklarer hvorfor noen av ordspråkene har form som korte lignelser eller dikt.

Ordspråkenes bok er delt i tre. Hver av delene blir innledet med uttrykkene «Ordspråk av Salomo» eller «Salomos ordspråk» (1,1; 10,1 og 25,1).

Hoveddeler i Ordspråkene
Kap 1 – 9 Visdommens vei Menneske og skapelse
Kap 10 – 24 Hovedsamlingen av Salomos ordspråk Utfrielse og forløsnig
Kap 25 – 31 Flere ordspråk av Salomo, Agur og Lemuel Tilbedelse og helligdom

Visdommens vei (kap 1 – 9)

De første kapitlene i Salomos ordspråk former en liten bok i seg selv, og innledes med en kort prolog, som understreker hva som er hensikten med boken:

Ordspråkene gir visdom og lærdom, så en skjønner for­standig tale og tar imot tukt som gir fremgang, og lærer rettferd, rett og redelighet. (1,2 – 3)

Sitatet understreker at dette er sannheter for de vise og forstandige (1,5), og oppsummerer hovedtemaet i boken, nemlig at «frykten for Herren er begynnelsen til kunnskap» (1,7).

I boken er både visdom og dårskap personifisert og forklart:

Visdom
«Visdommens» råd burde aktes og søkes. Visdommens vei burde følges fordi den er et «livsens tre» (3,18) som gir frukter i form av et liv i velsignelse. Visdommen «roper» (8,1) for å gi råd og rettledning til den egenrådige, enfoldige og dåren. Visdommen vil verne og beskytte den som velger den (8,10 – 11).
Dårskap
I motsetning til Visdommen står «kvinnen Dår­skap, som er høylydt og kåt» (9,13). Hun drar ut for å forvirre menn, og føre dem bort fra «Visdommens» vei, lokke den enfoldige og alle som er «uten forstand» (9,16) til å ta del i hennes ulovlige nytelser. Men alle «hennes gjester er i dødsrikets dyp» (9,18).

Første del av Salomos ordspråk avsluttes med en gjentagelse av en grunnleggende sannhet:

Frykt for Herren er opphav til visdom, å kjenne Den Hellige er forstand. (9,10)

Hovedsamlingen (kap 10 – 24)

Mange har kommentert at den foregående delen av Salomos ordspråk hovedsaklig konsentrerer seg om framferden i ungdommen. Den advarer mot fristelser som fanger oppmerksomheten til de unge. Den andre delen i Salomos ordspråk er derimot skrevet for mennesker som har gått fra ungdom til voksen tilstand.

Stilen i de respektive delene er tydelig forskjellig. Hovedsamlingen (kap 10 – 24) inneholder hovedsakelig individuelle versepar. Det er to hovedtyper av ordtak som blir brukt i denne boken, nemlig kontrasterende og utfyllende versepar.

Kontraster

En ser ofte bruk av kontraster i ordtak. De treffer oss fordi de bruker sterke bilder. Hver av dem dreier seg rundt et «men» i begynnelsen av den andre linjen eller frasen. For eksempel:

Velsignet er minnet om den rettferdige, men de gudløses navn råtner bort. (10,7)

Alt strev fører vinning med seg, men tomt snakk gir bare tap. (14,23)

Utfyllende

I utfyllende versepar stemmer andre linje eller frase overens med den første, men legger noe til som fører den et steg videre. For eksempel:

Overlat hele ditt verk til Herren, så skal dine planer lykkes. (16,3)

Mange smisker for de store, alle er venner med den som er raus. (19,6)

Ordspråk av Salomo, Agur og Lemuel (kap 25 – 31)

Den tredje delen av Salomos ordspråk skiller seg fra hovedsamlingen fordi den er nedskrevet i Hiskias tid:

Også dette er ordspråk av Salomo; de er samlet av Juda-kongen Hiskias menn. (25,1)

Stilen i denne siste delen av Salomos ordspråk (kap 25 – 29) likner på stilen i den foregående delen. Dette er også en samling av kontrasterende og utfyllende versepar, supplert av lengre, vise ordtak. Kapittel 30 inneholder «ordtak av Agur» (30,1), som vi vet lite om. Han var trolig en vis mann, lik Etan og Heman, som er nevnt i 1 Kong 4,31.

Kapittel 31 inneholder «ordtak av Lemuel» (31,1). Lemuel vet vi ingening om. Denne delen er best kjent for sitt avsluttende akrostiske dikt om en kone med edel karakter (31,10-31), der hvert vers begynner med en ny bokstav i det hebraiske alfabetet.

Kristus i Salomos ordspråk

Måten Salomos ordspråk beskriver og personifiserer visdommen minner oss om visse trekk ved Kristus, som det følgende skjemaet illustrerer:

Pekepinner på Kristus i Salomos ordspråk
Salomos ordspråk Visdom Referanse fra NT Kristus
8,23 I opphavet ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til Joh 1,1 I begynnelsen var ordet
8,27 Jeg var der da han reiste himmelen og spente hvelvingen over dypet Joh 1,2-3 Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Har var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til
8,30 …da var jeg bygningsmann hos han Heb 1,2 …for ved ham skapte han verden
8,22 Jeg var det første som Herren frembrakte, hans første verk i fordums tid Kol 1,17 Han er før alle ting, og alt består ved ham
8,30 Jeg var til glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt Luk 3,22,
Joh 17,24
«Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg behag»
…du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt
8,14 Jeg gir råd og hjelp til fremgang, jeg har forstand og styrke 1 Kor 1,30 Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud
2,4 Let etter den som om det var sølv, grundig som når en graver etter skatter Kol 2,3 …i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede
8,5 Lær klokskap, dere uerfarne Luk 10,21 …skjult dette for kloke, men åpenbart for de enfoldige
1, 20 og 23 Visdommen roper høyt på gaten… vend dere hit når jeg refser Matt 18,3 Jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket
1,33 Men den som hører på meg, skal bo trygt og leve i fred uten frykt for noe vondt Matt 11,28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile
8,1 Hør hvordan visdommen roper og forstanden hever sin røst! Joh 7,27 …stod Jesus fram og ropte: «Den som tørster, la han komme til meg og drikke!»
9,5 Kom og spis av min mat, og drikk den vin jeg har blandet Joh 6,35 Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste
8,17 Jeg elsker de som elsker meg og de som søker meg finner meg Gal 2,20
Matt 7,7
Guds sønn som elsket meg
Let, så skal dere finne
8,35 Og den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren Joh 6,47 Den som tror, har evig liv
8,6 Hør! Viktige ting vil jeg tale, fra min munn kommer rettvise ord Luk 4,22 Alle undret seg over de herlige ord som kom fra hans munn
8,20 Jeg går på rettferdighetens vei, holder meg til de rette stier Sal 23,3 Han leder meg på de rette stier

Den praktiske visdommen i Salomos ordspråk er et motstykke til den fullkomne visdommen vi finner i Kristi liv. Å elske Kristus og å følge ham er å elske visdom og å praktisk leve ut prinsippene vi finner i Salomos ordspråk, ved hjelp av Den Hellige Ånds kraft.

Vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne. Og vi er i ham, Den Sanne, vi som er i hans Sønn, Jesus Kristus. (1 Joh 5,20)

Se også 1 Kor 1,24; 1,30 og Kol 2,3.