Image

Jesus må ikke reduseres til en religion. Eller til en filosofi eller et knippe tradisjoner. Heller ikke blandes med andre religioner og ideologier. Nøkkelen er å la Jesus være den eneste kilden man lever ut fra.

 

«Vær rotfestet i ham og bygd på ham! Stå faste i troen etter det dere har lært, rike på takk til Gud! Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene i verden, ikke fra Kristus.» (Kap 2:7-8)

Dette er hovedbudskapet Paulus bringer til kolosserne. Paulus beskriver de kristnes forhold til Jesus som å ha sine røtter i han. Om å være bygget på han. Gjennom dette brevet, prøver Paulus å avsløre kjernen i religioner, filosofier og ideologier. At det er noe menneskeskapt, noe vi kan kontrollere, noe vi kan mestre – og dermed noe som appellerer til vår menneskelige natur. Hans budskap er at Jesus ikke må reduseres til dette.

Kolossæ var en liten by som lå i dagens Tyrkia, rundt 150 kilometer øst for Efesus. Paulus hadde aldri besøkt menigheten i byen, men kjente den godt gjennom medarbeideren Epafras. Forskerne er usikre på når brevet ble skrevet. Det kan være skrevet i Roma rundt år 61 e.Kr. men det kan også være forfattet i Efesos i år 50 e.Kr. Selv om brevet innledes med en hilsen fra Paulus, er noen forskere usikre på om Paulus virkelig er brevets forfatter.

Bakgrunnen for brevet var at jødisk religiøsitet og gresk filosofi var i ferd med å blande seg med den kristne sannheten. Tilsvarende kombinasjoner er også vanlig i vår tid, og kan virke noe harmløst. Paulus mente at tilpasningen ville undergrave hele evangeliet om Jesus, og valgte derfor å skrive et brev til menigheten.

Brevets første del (1:1-2:5) handler om Jesu Kristi storhet. Både frelsen og Jesu plass i Guds evige plan utbroderes på en poetisk måte. Jesus beskrives som Guds hemmelighet som nå er åpenbart og synlig for de kristne. Videre i brevet tar Paulus for seg forskjellen mellom Jesus og de ulike religioner og filosofier som menigheten påvirkes av (2:6-2:23). Resten av brevet (3:1-4:18) tar Paulus for seg hvilke praktiske konsekvenser alt dette har for de kristne. Det innebærer å leve som Jesus – å leve på en helt ny måte. Det har også konsekvenser for familieliv og arbeidsliv.

Utvalgte vers:

«Det jeg ønsker for dem, er at de skal få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds hemmelighet, som er Kristus.» (Kap 2:2)

«Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre». (Kap. 3:12-13)

Oversikt:

A Kristi storhet fra evighet av: 1:1 – 2:23
B Å leve det kristne livet: 3:1 – 4:18

Foto: sxc.hu